Etický kodex

Základní principy fungování skupiny HUDYsport.

Základní principy fungování skupiny HUDYsport

Již od samého počátku se věnujeme rozvoji firmy, portfoliu výrobků i službám s maximální náležitou péčí a s vědomím, že s penězi přichází i odpovědnost a pouze ekonomický profit nemůže být cílem našeho snažení. U aktivity jako je horolezectví jsou vyžadovány vysoké morálně volní vlastnosti a mravní principy a naším cílem bylo promítnout tyto principy i v obchodování.

Dochází tak ke skutečnému naplnění jednoho z našich poslání – nabízet našim zákazníkům zážitky, ve spojení s produkty, které odpovídají těm nejvyšším nárokům. A to nejen z pohledu kvality, ale také s důrazem na minimální ekologickou a společenskou zátěž. Proto jsme již od začátku zaměřeni na prémiový segment, prémiové značky s velkým důrazem na výběr zaměstnanců. Neboť ve spolupráci s těmi nejlepšími máme vyšší záruky nejen v kvalitě výrobků, ale i ve službách a odpovědnosti značek za životní prostředí, odpovědnosti společenské ve smyslu náležité péče.

Skupina HUDYsport společně s celou franchisingovou sítí si klade za cíl spolu s prémiovým postavením značky na trhu a poskytováním služeb v segmentu outdooru přispět k tomu, aby veškerá její činnost i činnost jejích členů a zaměstnanců byla nejen v souladu s právem, jehož dodržování chápe jako základní povinnost svou i svých členů, ale i v souladu s obecně uznávanými etickými zásadami podnikání, zejména s normou „CODES OF CONDUCT“ a „OECD“.

Cílem etického kodexu franchisingové skupiny HUDYsport je deklarovat vůli jejích členů dodržovat tuto normu chování nejen při jednání mezi členy, ale i v jejich denní praxi a vztazích s ostatními subjekty vytvářejícími podnikatelské prostředí, a přispět tak ke kultivaci podnikatelského prostředí a prohlubování transparentnosti a partnerství.

Etický kodex značky HUDY se její členové zavazují dodržovat nejen ve vztazích mezi sebou, ale i ve vztazích se svými obchodními partnery. Etický kodex HUDY je morálním závazkem každého jejího člena.

Všichni členové skupiny HUDY se zavazují řídit těmito pravidly chování:

V oblasti vytváření příznivého podnikatelského prostředí

 • v obchodní soutěži jednat svobodně v mezích mezinárodně uznávaných pravidel poctivého obchodu,
 • svými postoji a chováním v obchodních vztazích vytvářet atmosféru důvěry a korektnosti,
 • distancovat se od jakéhokoli poskytování výhod nebo odměn potenciálním zákazníkům, veřejným orgánům, veřejným zařízením nebo jiným zástupcům takovýchto orgánů, které nejsou v souladu se zákony nebo s dobrými obchodními mravy.

V oblasti naplňování požadavků právního řádu jako minima etiky

 • považovat dodržování zákona za základní předpoklad vytváření příznivého podnikatelského prostředí;
 • vytvářet image svých organizací a svého podnikání na odpovědnosti, důvěryhodnosti, spolehlivosti a zákonném jednání;
 • důsledně plnit uzavřené smlouvy, ujednání a závazky;
 • považovat platební morálku za osu obchodních vztahů a základ zdravého podnikatelského prostředí.

V kvalitě produkce a environmentálním dosahování cílů

 • vyvíjet a nabízet výrobky a služby v požadované jakosti, bezpečnosti a šetrné k životnímu prostředí a zdraví;
 • dbát na výběr dodavatelů:
  • u kterých při výrobě nedochází k porušování základních lidských a pracovních práv, zejména v těchto oblastech:
   1. nedodržení minimální mzdy
   2. nezaučování nových zaměstnanců
   3. zaměstnávání bez pracovní smlouvy
   4. neoprávněné výpovědi
   5. neoprávněné srážky ze mzdy
   6. mzdy pod úrovní „living wage“
   7. excesivní rozsah přesčasů
   8. nucené přesčasy
   9. dětská práce
   10. nezajištění zdravotní péče
   11. nedostatečná ventilace
   12. nedostatečné hygienické podmínky
   13. postih zaměstnanců při vzenesení stížností na pracovní podmínky
  • u kterých jsou zajištěny podmínky nezávadného pracovního prostředí
  • kteří svou výrobou minimálně zatěžují nebo vůbec nezatěžují životní prostředí
  • kteří se řídí základními nařízeními směrnice OECD
 • provádět politiku plynulého zlepšování všech opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí s cílem dosahovat příznivějších parametrů než stanoví platné právní normy;
 • dosahovat prosperity na principech udržitelného rozvoje a podporovat preventivní přístup k ochraně životního prostředí;
 • poskytovat maximální záruky za kvalitu svých výrobků a služeb.

Ve vztahu k akcionářům a společníkům

 • zacházet spravedlivě se všemi akcionáři, společníky a členy, včetně minoritních, pěstovat s nimi dobré vztahy a chránit jejich práva;
 • při řízení společností důsledně aplikovat principy otevřenosti, poctivosti a odpovědnosti a Kodex správy a řízení společností založený na principech OECD;
 • jednat otevřeně a poskytovat veškeré relevantní informace užitečné pro své členy a partnery, včetně finanční situace, výkonnosti, vlastnictví a řízení společnosti.

Ve vztahu k zaměstnancům

 • dbát na důstojné zaměstnavatelské klima, úctu k zaměstnancům, na jejich informovanost, spravedlivé odměňování, zvyšování kvalifikace, bezpečnost a hygienu práce;
 • dbát na důstojné zaměstnanecké prostředí, nepřipouštět jakoukoliv diskriminaci odporující právu a mezilidským vztahům;
 • podporovat racionální zlepšování životního a pracovního prostředí zaměstnanců firmy;
 • vést své zaměstnance k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti.

V oblasti protikorupčních opatření

 • aktivně vystupovat proti korupci všech forem, včetně úplatků a vydírání;
 • poskytovat vzdělávání zaměstnancům v oblasti podnikatelské etiky a protikorupčních opatření;
 • uplatňovat ochranu oznamovatelů korupčního jednání a pozitivní motivování zaměstnanců v odhalování korupčního chování ve společnosti.