Reklamační řád

Potřebujete uplatnit reklamaci zboží? Zde najdete bližší informace jak správně postupovat.

Reklamační řád

Provozovatel:
HUDYsport a.s.
40502 Bynovec 138
Česká republika

Tel.: +420 412 589 961
IČO: 27268560
DIČ: CZ27268560

Práva a povinnostI z vadného plnění
 

Jakost při převzetí
a) Pokud má převzaté zboží vady, za které prodávající odpovídá, tedy zejména pokud neodpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem, není vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil nebo není dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu. Prodávající dále odpovídá za vady zboží, které spočívají v tom, že účel, množství, jakost, další vlastnosti, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a  bezpečnosti, příslušenství, obalu, návodu a jiných pokynů neodpovídá stavu, který může kupující rozumně očekávat u zboží téhož druhu, anebo neodpovídá vzorku, právním předpisům, technickým normám nebo veřejným prohlášením učiněným prodávajícím nebo jinou částí smluvního řetězce prodávajícího.

b) Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady (a to dle svého výběru dodáním nové věci, nebo opravou věci či její části; na výběr však nemá, pokud je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný) nebo na přiměřenou slevu z ceny. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

c) Kupující může na základě odstoupení od smlouvy  požadovat vrácení kupní ceny v plné výši, pokud není oprava nebo výměna zboží možná, prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil, vada se projeví opakovaně, je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

d) Během dvanácti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

e) Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

f) U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.

 

Vyřízení reklamace
 

a) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

b) Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu kupujícího je možná jen za podmínek bodu 1, písmene b) tohoto reklamačního řádu.

c) Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

d) Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

e) Lhůta pro vytknutí vady se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

f) Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

g) U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Řešení sporů
 

a) Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

b) V případě sporu mezi prodávajícím  a kupujícím může spotřebitel též podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotřebitel též může využít služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz

c) Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na                telefonu 299 149 009.

d) Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád je účinný od 6. ledna 2023. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.