Pravidla Icebreaker

Vyhraj cestu do země, kde se zrodil Icebreaker“ 

-reklamní akce společnosti HUDYsport a.s. na produkty značky Icebreaker.

Oficiální pravidla
Důležité upozornění: než vstoupíte do této reklamní akce, přečtěte si, prosím, pozorně tato pravidla.
Účastí na reklamní akci se zavazujete dodržovat tato Oficiální pravidla a prohlašujete, že splňujete všechny níže uvedené podmínky.

1. Popis: Reklamní akce společnosti Hudy a značky Icebreaker „Vyhraj cestu do země, kde se zrodil Icebreaker“  začíná 1. března jednu minutu po půlnoci - 00:01 - středoevropského času a končí 31. března v 23:59 středoevropského času („Období pro přihlášení“). Přihlášky podané mimo Období pro přihlášení jsou neplatné.  Tuto reklamní akci organizují společnosti Icebreaker Pure Merino GmbH („Icebreaker“) a HUDYsports a.s. („Hudy“). Počítač společnosti Icebreaker je oficiálním zařízením, na kterém se měří čas pro účely této Reklamní akce.
Pro přihlášení do soutěže či vítězství v ní nemusí účastnici zakoupit žádný produkt ani uhradit jakoukoliv částku. Nákup produktů nezvyšuje pravděpodobnost vyší výhry. Tam, kde zákon tuto nabídku omezuje či zakazuje, je neplatná. 

2. Způsobilost pro účast: Reklamní akce je otevřena obyvatelům České republiky a Slovenska, kteří v době přihlášení dovršili 18 let (nebo plnoletosti dle platných zákonů). Přihlášky způsobilé k výhře musí být účastníky vyplněny a společnostmi Icebreaker a Hudy přijaty způsobem a ve formátu, které jsou uvedeny níže. Ředitelé, úředníci a zaměstnanci společností Icebreaker a Hudy a jejich příslušných mateřských společností, partnerských společností, poboček, agentů, profesionálních poradců, reklamních a propagačních agentur a jejich nejbližších rodinných příslušníků se nepovažují za způsobilé k výhře v rámci této Reklamní akce. Za účelem těchto Oficiálních pravidel se „nejbližšími rodinnými příslušníky“ rozumí: matka, otec, bratři, sestry, synové, dcery, manželé a manželky. Jednotlivec může podat jedinou (1) přihlášku, mnohočetné přihlášky na osobu budou zrušeny. Účastníci musí mít přístup k internetu a platnou emailovou adresu.

3. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Společnosti Icebreaker a Hudy a veškeré jejich mateřské společnosti, pobočky, partnerské společnosti, ředitelé, úředníci, profesionální poradci, zaměstnanci a agentury (společně „Strany zbavené odpovědnosti“) neponesou žádnou odpovědnost za následující situace, které nemohly, za využití přiměřených opatření, ovlivnit: (a) jakékoliv zpoždění, ztrátu, přesměrování, nečitelnost či zkreslenost přenosu informací či přihlášek; (b) poruchy či selhání telefonů, elektroniky, hardwaru, softwaru, sítě, internetu, či jiných počítačových a komunikačních zařízení; (c) jakékoliv narušení Reklamní akce, zranění, ztráty či škody vzniklé v souvislosti s Reklamní akcí, které společnosti Icebreaker a Hudy nemohly ovlivnit, nebo ty způsobené zásahem neoprávněné osoby; či (d) jakékoliv tiskové či typografické chyby v jakýchkoliv materiálech souvisejících s Reklamní akcí.

4. Totožnost účastníka: V případě sporu o totožnosti účastníka se příslušná online přihláška bude považovat za podanou oprávněným držitelem emailové adresy, který tak učinil v Období pro podávání přihlášek. Oprávněný majitel účtu se definuje jako fyzická osoba, které byla ze strany poskytovatele přístupu k Internetu, poskytovatele online služeb či jiné organizace (tj. obchodní společnosti či vzdělávací instituce), jež nese odpovědnost za přiřazení e-mailové adresy pro doménu spojenou s podanou e-mailovou adresou, přiřazena emailová adresa. Od potenciálních výherců lze vyžadovat, aby společnostem Icebreaker a Hudy poskytli důkaz o tom, že jsou oprávněnými držiteli účtů souvisejících s emailovými adresami spojenými s příslušnou vítěznou přihláškou. Společnosti Icebreaker a Hudy si vyhrazují právo vyloučit, dle svého uvážení, jakoukoliv přihlášku, u které se zdá, že byla vygenerována prostřednictvím maker, skriptů či jiným automatizovaným způsobem.

5. Přihláška: Přihlásit se do Reklamní akce je možné dvěma způsoby: a) během Období pro podání přihlášky navštivte stránky www.hudy.cz/1000dobrodruzstvi, shlédněte video, odpovězte na otázky a vyplňte přihlášku, kde uvedete své jméno a emailovou adresu; poté vyplněnou přihlášku podáte, nebo b) během Období pro podávání přihlášek navštivte jednu z vybraných prodejen Hudy v Praze: Hudy Na Perštýně, Hudy Havlíčkova, Hudy Slezská, Hudy Lidická, Hudy Dejvická, Hudy Strossmayerovo náměstí, Hudy Českomoravská a Reklamní akce se zúčastněte prostřednictvím tabletů, jež jsou v prodejnách k dispozici: shlédněte video, odpovězte na otázku a vyplňte přihlášku.

Odpověď na otázku ve formuláři musí být správná, jen tak je účastník způsobilý k výhře. Odpověď se nachází ve videu, které účastníci shlédnou před vyplněním formuláře.

Společnosti Icebreaker a Hudy si vyhrazují právo z Reklamní akce vyloučit jakoukoliv přihlášku, kterou, dle svého uvážení, považují za nepatřičnou či nezpůsobilou. Účastí v této Reklamní akci přijímáte naše soutěžní podmínky.

6. Ceny: Hraje se o jednu (1) výhru.

i) Součásti Ceny je: (i) zpáteční let do města Auckland (NZ), letenky ekonomické třídy pro Vybraného účastníka a jednoho (1) hosta, který dovršil 18 let, s výjimkou situace, kdy je hostem dítě Vybraného účastníka („Host“) z hlavního komerčního letiště v Praze, v České republice, či z hlavního komerčního letiště, jenž se nachází v blízkosti bydliště Vybraného účastníka, Přestupy, dvě (2) noci v jedné (1) ze smluvních merino farem společnosti Icebreaker a návštěva této farmy. Společnost Icebreaker si vyhrazuje právo zvolit farmu dle aktuální dostupnosti dle načasování poznávacího zájezdu účastníka. Poznávací zájezd se uskuteční v období mezi 1. říjnem 2018 a 31. listopadem 2018.

Cenu nelze vyměnit za hotovost. Všechny ceny se udělují „tak, jak jsou“ a bez jakékoliv záruky. Ceny jsou nepřenosné a nelze je převádět na jiné osoby či nahrazovat jiným plněním.  Společnosti Icebreaker a Hudy si vyhrazují právo nahradit dotčenou cenu cenou stejné či vyšší hodnoty.

Cena bude udělena náhodným výběrem z účastníků, kteří podali způsobilou přihlášku na stránkách www.hudy.cz či prostřednictvím tabletů ve vybraných kamenných prodejnách Hudy.  Žádný převod, přidělení či náhrada ceny se nepovoluje.

7. Šance na vítězství; daně: Šance na výhru se odvíjí od počtu obdržených způsobilých přihlášek. Výherci nesou výhradní odpovědnost za veškeré povinnosti související se zdaněním, registrací, vlastnickým nárokem, poplatky, licenčními poplatky, pojištěním a veškerými dalšími výdaji souvisejícími s přijetím dotčené ceny, registrací a jejich využitím. Součástí mohou být i daně z prodeje a majetku. Jak společnost Hudy, tak Icebreaker nenesou jakoukoliv odpovědnost, pokud jde o daně a poplatky související s udělenou cenou.

8. Výběr výherce a oznámení: Potenciální výherci budou vybráni a o výhře informováni během dvou (2) týdnů po ukončení soutěže. Potenciálním výhercům zašle společnost Icebreaker oznámení emailem. Potenciální výherce cenu nárokuje dle pokynů uvedených v oznámení, na které odpoví do pěti (5) dnů od zaslání dotčeného oznámení. Získání ceny je podmíněno požadavkem, aby potenciální výherce během pěti (5) dnů od obdržení dokumentů od společnosti Icebreaker potvrdil správnost své adresy a provedl a společnosti Icebreaker předložil jakékoliv právní, regulační či daňové dokumenty, které - dle vlastního uvážení - společnost Icebreaker požaduje. Pokud výherce neodpoví, neprovede a nepředloží dotčené dokumenty v pro to určeném období, může tato skutečnost vyústit ve ztrátu ceny a výběr náhradního výherce ceny ze zbývajících způsobilých přihlášek. Takto lze zvolit až tři (3) náhradní výherce, poté dotčená cena zůstává neudělena.

9. Výherce poskytuje organizátorovi a dalším subjektům, které se na zajištění této soutěže podílejí, souhlas k zachycení své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených, také souhlasí se zachycením předání ceny a také průběhu zájezdu skrze fotografie a video, které budou uveřejněny na sociálních sítí a jiných kanálech využívaných pořadatelem.

Výherce také souhlasí s pořízením dokumentace výhry (formou obrazových snímků, písemných projevů, zvukových záznamů), které dá pořadateli a jiným partnerským subjektům  k dispozici pro komerční účely na všech komunikačních médiích.

Výherce souhlasí s tím, že pořízené materiály budou v souladu s partnerskou značkou, od které získá vybavení na zájezd a toto vybavení se na fotografiích a videích zobrazí přednostně a viditelně.  

10. Publicita: S výjimkou případů, kdy tak nepovoluje zákon, sebou nese účast v Reklamní akci povolení ze strany účastníka společnosti Icebreaker a Hudy použít jméno výherce ceny, jakož i název města, ze kterého pochází, jeho vyobrazení, hlasový záznam a informace o ceně v souvislosti s propagační činností spojenou s Reklamní akcí, a to bez jakékoliv další úplaty či protiplnění. S výjimkou případů, kdy tak nepovoluje zákon, je podmínkou získání výhry souhlas ze strany výherce s tím, že společnost Icebreaker použije jeho jméno, název města, ze kterého pochází, vyobrazení, hlasový záznam a informace o ceně v souvislosti s propagační činností spojenou s Reklamní akcí, a to bez jakékoliv další úplaty či protiplnění.

11. Obecné prohlášení o zbavení odpovědnosti: Pokud tak povoluje zákon, společnosti Icebreaker a Hudy a Strany zbavené odpovědnosti neponesou za žádných okolností odpovědnost a nebudou povinny provádět jakoukoliv kompenzaci směrem k účastníkům ani nepřijímají odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu, zranění osob či smrt v souvislosti s účastí na Reklamní akci či s přijetím výhry, s výjimkou případů, kdy toto nastalo v důsledku nedbalosti Organizátora či Stran zbavených odpovědnosti. Vaše zákonná práva nejsou tímto dotčena.

12. Spory: Reklamní akce a tato Oficiální pravidla se řídí právem země vašeho bydliště, bez ohledu na pravidla o kolizi právních norem. Obě strany souhlasí s tím, že se podřídí nevýlučné příslušnosti soudů v zemi vašeho bydliště.

13. Zásady ochrany osobních údajů: Prostudujte si prosím, dle potřeby, Zásady ochrany osobních údajů společnosti Hudy: https://www.hudy.cz/obchodni-podminky.html#zabezpeceni

14. Závazné účinky: Účastí v Reklamní akci se zavazujete dodržovat tato Oficiální pravidla (která můžeme kdykoliv měnit či upravovat, aniž bychom museli rozesílat Oznámení o závazných účincích) a naše rozhodnutí, která jsou konečná ve všech záležitostech, jež souvisí s těmito Oficiálními pravidly, Reklamní akcí a/nebo jejími výsledky, a respektovat skutečnost, že nebudeme vstupovat do žádné korespondence či diskuse. Platí veškeré platné zákony a předpisy dotčeného státu a místních zákonů.

15. Kopie seznamu výherců; Žádost o pravidla: O seznam výherců a informace o tom, kde se nacházejí, lze požádat zasláním emailu, v jehož předmětu uvedete: „Vyhrajte poznávací zájezd do domova značky Icebreaker na Novém Zélandu — Reklamní akce společnosti Icebreaker a Hudy, Seznam výherců“ na adresu cs.easterneurope@icebreaker.com po 1. dubnu 2018. O kopii těchto Oficiálních pravidel lze požádat zasláním emailu, v jehož předmětu uvedete: „Globální marketing: Vyhrajte poznávací zájezd do domova značky Icebreaker na Novém Zélandu, Oficiální pravidla společnosti Icebreaker a Hudy“ na adresu cs.easterneurope@icebreaker.com.

16. Prohlášení o autorských právech. Icebreaker je značkou společnosti Icebreaker New Zealand Limited. Hudy je ochrannou známkou společnosti HUDYsport a.s. Reklamní akce a veškeré související materiály jsou chráněny autorskými právy ©2017 společnosti HUDYsport a.s. a společnosti Icebreaker New Zealand Limited.  Všechna práva jsou vyhrazena.

17. Různé. Účastníci se zavazují dodržovat tato Oficiální pravidla a rozhodnutí společností Icebreaker a Hudy („Organizátoři“), která jsou konečná a ve všech ohledech závazná. Společnosti Icebreaker a Hudy si vyhrazují právo, dle svého uvážení, kdykoliv změnit tato Oficiální pravidla a pozastavit či zrušit Reklamní akci či účast jakéhokoliv účastníka v dotčené Reklamní akci, a to v případě, kdy by viry, chyby, neoprávněný lidský zásah či jiná příčina, již Icebreaker a Hudy nemohou ovlivnit, měla dopad na administrativu, bezpečnost či správný běh Reklamní akce a společnost Icebreaker (dle svého výlučného uvážení) dojde k závěru, že není schopna Reklamní akci provést dle plánu. Účastníci, kteří v souvislosti s účastí na Reklamní akci poruší tato Oficiální pravidla, jakýkoliv zákon, pravidlo či nařízení, naruší průběh Reklamní akce či se účastní jakéhokoliv jednání, které je škodlivé či nespravedlivé směrem ke společnostem Icebreaker a Hudy, Reklamní akci či jinému účastníku, budou z účasti na Reklamní akci diskvalifikováni. Společnost Icebreaker si vyhrazuje právo osoby, jejichž způsobilost pro účast v soutěži je pochybná, či ty, které byly diskvalifikovány či jsou z jiných důvodů nezpůsobilé se Reklamní akce účastnit, z účasti na Reklamní akci zablokovat. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Oficiálních pravidel neplatné či neúčinné, použije se na jeho místě takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení těchto Oficiálních pravidel co nejvíce přibližuje. Máte-li nějaké dotazy týkající se těchto Oficiální pravidel či Reklamní akce, obraťte se prosím na adresu: cs.easterneurope@icebreaker.com.


18. Organizátoři: Icebreaker Limited, Level 2, Lot 3 130 Ponsonby Road, Auckland, Nový Zéland a

HUDYsport a.s., Bynovec 138, 405 02, Česká republika.

Přihlaste se k odběru newsletteru Neuniknou Vám nejlepší novinky a akce

Přidání se nezdařilo
Zpracování
Na zadanou emailovou adresu byl zaslán email, kde přidání potvrdíte

Zásady ochrany osobních údajů
Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů na stránce pro ochranu osobních údajů